Myynti- ja toimitusehdot, B2C, kuluttaja

MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT – B2C – versio maaliskuu 2017
Myynti- ja toimitusehdot, B2C, kuluttaja. Sovelletaan kaikkiin kuluttajan/yksityishenkilön (asiakas) ja SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S -yhtiön välisiin liiketoimiin

 1.


Soveltamisala
a: Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan sekä tavanmukaisiin, suoraan SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S -yhtiöltä ostettuihin tuotteisiin että SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S -verkkokaupasta ostettuihin tuotteisiin.


2.


Hinnat ja maksuehdot
a: Tuotteiden hinta ja paljousalennus on ilmoitettu verkkokaupan ajankohtaisessa hinnastossa ja ne näytetään myös vastaavassa ostokorissa.
b: Ryhmitettyjen, useammassa osassa toimitettavien tilausten kohdalla hinnat, paljousalennukset ja rahtikulut lasketaan kunkin toimituksen pohjalta, ei kokonaistilauksen pohjalta. Avoimia tilauksia, joita ei ole vielä toimitettu, tai jo toimitettuja tilauksia, voi muuttaa ainoastaan SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S -yhtiön kirjallisella suostumuksella. Jos avoimien tai toimitettujen tilausten tilattuihin määriin tehdään muutoksia, myös alennusten määrä muuttuu, tästä syystä yksikköhinta vastaa aina kulloinkin voimassa olevaa verkkokaupan hinnastoa ja laskut laaditaan vastaavalla tavalla.
c: Verkkokauppaa koskeva laskun minimisumma näytetään ennen tilauksen hyväksymistä.
d: Lopulliset hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa tai kuljetusmaksuja.
e: Maksu voidaan suorittaa ainoastaan pankki- tai luottokortilla. Kun tilaus on tehty, siitä lähetetään ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen vahvistus, joka sisältää kaikki tilausta koskevat tiedot.
f: Maksu palautetaan, jos tuote ei vastoin odotuksia saavu tai sovellettaessa kohdassa 6 kuvattua harkinta-aikaa.
g: Jos kohdasta 2.e huolimatta maksua ei ole suoritettu viipymättä 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä, lasketaan viivästyskorko Tanskan viivästyskorkolain ehtojen mukaisesti Tanskan keskuspankin lainakoron mukaisesti korotettuna 8 prosentilla.
h: Maksun myöhästyessä veloitamme lähetetyistä maksumuistutuksista 100,00 DKK muistutusta kohden


3.


Vastuun rajoitukset
a: Kaikki tarjoukset ovat voimassa välimyyntivarauksin, emmekä vastaa tilapäisesti loppuunmyydyistä tuotteista, painovirheistä, SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S -verkkosivuston käytön yhteydessä esiintyneistä teknisistä häiriöistä, siitä seuraavasta puutteellisesta tilausten käsittelystä jne. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ei ole vastuussa tällaisista olosuhteista.
b: Tuoteluettelossa ja SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S -yhtiön verkkosivulla ilmoitetut tekniset arvot, jotka koskevat esimerkiksi mittoja, syöttöliikettä, iskunpituuksia ja voimia ovat ainoastaan ohjeellisia keskimääräisiä arvoja. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ei vastaa mahdollisista poikkeamista näistä keskimääräisistä arvoista. Verkkosivuston tekstejä ja teknisiä tietoja muutetaan säännöllisesti, joten ne saattavat poiketa aiemmin annetuista, esimerkiksi luettelon sisältämistä tiedoista.
c: Jos tuotteessa ilmenee vikoja tai vaurioita, SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S on vastuussa niistä ainoastaan, jos voidaan osoittaa, että vika tai vaurio on seurausta SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S -yhtiön tekemästä virheestä tai laiminlyönnistä. Mikäli vastaavat lakimääräykset eivät toisin vaadi, SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ei vastaa tulojen menetyksestä, ajanhukasta, hintojen korotuksista tai muista välillisistä menetyksistä, jotka ovat seurausta edellä mainituista puutteista ja tuotevaurioista.
d: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S -yhtiön vahingonkorvausvelvollisuus ei voi myöskään ylittää kyseessä olevan toimituksen laskun summaa.
e: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat toimitettujen tuotteiden ylikuormittamisesta, epäasianmukaisesta käytöstä tai elektrolyyttisestä pintakäsittelystä aiheutuvasta happohauraudesta.
f: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ei myöskään vastaa ylivoimaisesta esteestä johtuvasta velvollisuuksien täyttämättä jättämisestä.
g: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S tarjoaa mielellään neuvoja ja apua laskelmien tekemisessä. Jos tuotteeseen tai sen käyttöön liittyy erityisiä vaatimuksia, ne on määriteltävä kirjallisesti viimeistään tuotetta tilattaessa. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S -yhtiötä ei voi milloinkaan pitää vastuullisena antamistaan neuvoista ja laskelmista, koska SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S -yhtiön ei voida katsoa olevan perehtynyt kyseessä oleviin kokoonpanoihin, asennuksiin, painoihin jne. Asiakas on yksin vastuussa siitä, että tilaa tuotteet ja käyttää niitä saamiensa neuvojen ja laskelmien pohjalta.
h: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S:n voidaan katsoa olevan tuotevastuussa vain, mikäli sitä vaaditaan sovellettavassa lainsäädännössä, mukaan lukien Tanskan tuotevastuulaki.


4.


Toimitus, tilattua suuremman tai pienemmän määrän toimittaminen
a: Mittatilaustyönä valmistettuja jousia toimitettaessa SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S pidättää oikeuden toimittaa korkeintaan 10 % tilattua määrää suuremman tai pienemmän määrän tuotteita.
b: Laskun summaa mukautetaan tuotteiden todellista määrää vastaavalla tavalla.
c: Tilaus toimitetaan niin pian kuin mahdollista, viimeistään 30 päivää tilauksen tekemisestä. Jos tuotteita ei ole mahdollista toimittaa 30 päivän kuluessa, SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ottaa välittömästi yhteyttä asiakkaaseen ilmoittaen todennäköisen toimituspäivän.
d: Jos tilattu tuote tai tuotteet eivät saavu ennen kohdassa 4.c mainitun määräajan päättymistä, osto voidaan peruuttaa. Tilauksen aiotusta peruuttamisesta on ilmoitettava SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S -yhtiölle kohtuullisen ajan kuluessa. Tällaisessa tapauksessa jo vastaanotettu tuote tai tuotteet on palautettava välittömästi SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S -yhtiölle. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S palauttaa maksetun summan (ks. kohta 2) vastaanotettuaan palautetut tuotteet.
e: Jos jokin tilatuista tuotteista ei saavu ennen kohdassa 4.c määritetyn määräajan päättymistä, SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S -yhtiölle on ilmoitettava asiasta välittömästi, niin että puuttuvat tai korvaavat tuotteet voidaan lähettää mahdollisimman pian.


5.


Valitukset ja Tanskan kuluttajavalituksia koskeva laki.
a: Kaikki valitukset on tehtävä suoraan SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S:lle tai mahdollisesti valmistajalle tai muulle kauppiaalle, joka on oston yhteydessä ottanut vastuulleen mahdollisten puutteiden korjaamisen, mahdollisimman pian ja kohtuullisen ajan kuluessa puutteen havaitsemisesta. Lisätietoa löydät kohdasta 7. Valitusoikeus kattaa tuoteviat ja puutteet, joita tuotteessa oli toimitushetkellä. Valituksia koskee tavanomainen 2 vuoden määräaika, mikä merkitsee sitä, että valitukset on tehtävä 2 vuoden kuluttua tuotteen toimittamisesta.
b: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ei ota edellä mainitun lisäksi vastuuta vioista ja asiakas ei näin ollen voi esittää mitään muita korvausvaatimuksia sopimusrikkomuksesta kuin yllä mainitut. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ei näin missään olosuhteissa vastaa tuotteista, jotka ovat vaurioituneet asennuksen, käytön, kuormittamisen, yleisen käytön ja ympäristöolosuhteiden seurauksena, jos tällaiset olosuhteet vaikuttavat tuotteiden käyttöikään ja kestävyyteen. Koska SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ei pysty valvomaan tällaisia vaikutuksia, se ei myöskään pysty takaamaan tuotteen laatua tai ominaisuuksia muutoin kuin valitusoikeutta käsittelevässä kappaleessa esitetyllä tavalla.
c: Jos haluat tehdä kuluttajana valituksen tällä verkkosivustolla tekemästäsi ostoksesta, ota yhteys Tanskan kilpailu- ja kuluttajaviranomaiseen sekä verkkovälitteisen riidanratkaisun verkkosivustoon http://ec.europa.eu/consumers/odr/, mistä löydät tietoa valituksen oikeuden ulkopuolisista ratkaisemismahdollisuuksista. Asiakkaat voivat online-sivustoa vain, jos he asuvat EU:n sisäpuolella. Asiakas voi ilmoittaa valituksensa yhteydessä SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S:n sähköpostiosoitteen sif@fjedre.dk.


6.


Harkinta-aika ja tuotteiden palauttaminen
a: Kaikkia SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S -yhtiöltä tilattuja tuotteita koskee 14 päivän harkinta-aika. Harkinta-aika alkaa siitä päivästä, kun tuote on vastaanotettu tai useammasta toimituksesta koostuvien tilausten kohdalla ensimmäisen toimituksen päivämäärästä.
Jos asiakas haluaa käyttää hyväkseen harkinta-aikaa, asiasta on ilmoitettava kirjallisesti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S -yhtiölle ennen harkinta-ajan päättymistä. Asiakas voi halutessaan hyödyntää vakiomuotoista peruuttamislomaketta, joka on saatavana SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S:n verkkosivuilta.
Voidakseen olla varma siitä, että palautettuja tuotteita käsitellään oikein, SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ei hyväksy tuotteiden palauttamista ilman asiaankuuluvaa, etukäteen tehtyä sopimusta. Jos tällainen sopimus on tehty, SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S toimittaa asiakkaalle palautusnumeron. Palautusnumero on liitettävä pakkaukseen tai tuotteen mukana seuraaviin asiakirjoihin palautettaessa tavara.
b: On huomattava, että jouset/tuotteet voivat vaurioitua käytön tai kuormituksen seurauksena, eivätkä tästä syystä sovellu edelleen myytäviksi, jos tuotetta on käytetty millään tavoin. Samasta syystä tuotteet toimitetaan sinetöidyissä, läpinäkyvissä muovipusseissa. Jos haluat peruuttaa tilauksen kohdassa 6.a mainittujen ehtojen mukaisesti, läpinäkyvää muovipussia ei saa avata, jotta tuotteen jälleenmyyntiarvo säilyy. Muutoin SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S on oikeutettu kieltäytymään palautettujen tuotteiden vastaanottamisesta. Tuotesopimuksen peruuttamisen yhteydessä asiakkaan on lähetettävä tai toimitettava tuote SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S -yhtiölle 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona asiakas on ilmoittanut päätöksestään vetäytyä sopimuksesta.
Tuotetta koskevan sopimuksen peruuntuessa SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S -yhtiön on maksettava takaisin kaikki asiakkaalta vastaanottamansa maksut, toimituskulut mukaan lukien, 14 päivän kuluessa siitä, kun asiakas on ilmoittanut päätöksestään vetäytyä sopimuksesta.
SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ei ole velvollinen maksamaan takaisin ylimääräisiä kustannuksia, jotka johtuvat siitä, että asiakas on valinnut ennen ostoa toisen, kalliimman toimitusmuodon SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S -yhtiön tarjoaman vakiotoimituksen sijaan.
Asiakas maksaa tuotteen palautukseen liittyvät suorat kustannukset.
Tuotteet on palautettava riittävän tukevassa pakkauksessa. Asiakas vastaa tuotteen mahdollisesta katoamisesta tai rikkoutumisesta palautuksen yhteydessä. Palautuksen rahtikustannuksia ei hyvitetä.
Asiakkaan tilaamia, mittatilaustyönä tehtyjä tuotteita ei voi palauttaa mistään syystä.
Palautettavat tuotteet on lähetettävä osoitteeseen SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, Gamma 5, DK-8382 Hinnerup, Tanska. Katso myös kohta 7.


7.


Tietoa
a: Kysymykset, valitukset ja muun palautteen voi lähettää osoitteeseen:
SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S
Gamma 5
DK - 8382 Hinnerup
Tanska

Puhelin: +45 86 72 00 99
Faksi: +45 86 29 97 86
Sähköposti: sif@fjedre.dk8.


Sovellettava laki
a: Näihin myynti- ja toimitusehtoihin sovelletaan Tanskan lakia, edellyttäen kuitenkin aina, että asiakas säilyttää suojan, joka hänellä on asuinmaansa lainsäädännön nojalla.

 

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.